Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

 

Η ΜΟΛΧΟ Α.Ε. δεσμεύεται τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχει καταρτίσει με προμηθευτές, πελάτες, χονδρικής και επιχειρηματικούς της συνεργάτες,όσο και με την εφαρμογή από μέρους της των ιδιαιτέρως αυστηρών κανόνων ασφαλείας που έχει θεσπίσει και αφορούν το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού της, των τεχνητών και ηλεκτρονικών μέσων και εγκαταστάσεών της.

 

Σε αυτό το πλαίσιο η ΜΟΛΧΟ Α.Ε. έχει θεσπίσει:

  • Εσωτερικό Κανονισμό Ασφαλείας, και
  • Εσωτερικό Κανονισμό Πληροφοριακών Μέσων και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων- Διαβαθμισμένων Πληροφοριών

οι οποίοι επιβάλλουν σαφείς δεσμευτικούς κανόνες στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας ως προς:

  • το Κανονιστικό Πλαίσιο, 
  • το Οργανωτικό Πλαίσιο, 
  • το Πλαίσιο Φυσικής Ασφάλειας, και
  • το Πλαίσιο Μέτρων Ηλεκτρονικής Ασφάλειας.

 

Ειδικότερα ως προς το τελευταίο, εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες (βέλτιστες πρακτικές) με σκοπό τη περιφρούρηση και προστασία των ηλεκτρονικών της υποδομών και δεδομένων. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαφύλαξη δεδομένων που αφορούν προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπως οι χρήστες των ιστοσελίδων της ΜΟΛΧΟ Α.Ε. και φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του συναλλασσόμενου με την εταιρεία, τα οποία η ΜΟΛΧΟ Α.Ε. διατηρεί και φυλάσσει για λόγους:

  • έννομης υποχρέωσής της,
  • ως συνέπεια συμβατική της υποχρέωσης, 
  • για λόγους εννόμου συμφέροντός της, ή
  • κατόπιν συγκατάθεσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων

 

Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για το είδος των προσωπικών δεδομένων, την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται από τη ΜΟΛΧΟ Α.Ε. καθώς και τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας με τη σχετική Δήλωση Απορρήτου.