Τί είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Γενικό πλαίσιο

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

 

Ο Γενικός αυτός Κανονισμός έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ένωσης και ουσιαστικά καθιερώνει ένα κοινό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί μέσω νόμου που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2016/680/ΕΕ καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.

 

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι

  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

 

 

Κάποιες βασικές αρχέςτου GDPR οι οποίες μπορεί να σας αφορούν:

 

  • Διαφάνεια. Η αρχή της διαφάνειας απαιτεί οποιαδήποτε ενημέρωση που απευθύνεται στο κοινό ή στο υποκείμενο των δεδομένων να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη και εύκολα κατανοητή και να χρησιμοποιείται σαφής και απλή διατύπωση και, επιπλέον, κατά περίπτωση, απεικόνιση.
  • Συγκατάθεση. Κάθε φορά που επιθυμείτε να συλλέξετε email χρήστη για συγκεκριμένο σκοπό, πρέπει να ενημερώνεται ο χρήστης ώστε συναινεί στην χρήση του email του για τον συγκεκριμένο αυτό σκοπό. Για παράδειγμα, αν μία εταιρεία επιθυμεί να αποστείλει newsletter στο email ενός χρήστη το οποίο όμως το έχει συλλέξει για άλλο λόγο (πχ. στοιχεία επικοινωνίας για παραγγελία) θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον χρήστη και να ζητήσει την συγκατάθεσή του για την χρήση του email του κατ' αυτόν τον τρόπο.
  • Δικαίωμα χρήσης. Ο χρήστης δικαιούται να λάβει επιβεβαίωση από την ιστοσελίδα σας ότι τα δεδομένα του τα οποία εφόσον συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
  • Δικαίωμα στην λήθη. Όταν ο χρήστης το ζητήσει έχει το δικαίωμα να διαγραφούν πλήρως τα προσωπικά του δεδομένα απ’ όλες τις βάσεις και τα αντίγραφα ασφαλείας που μπορεί να τα κατέχουν.GDPRMOTION και MOΛΧO AEBE

 

Οι διατάξεις και οι λεπτομέρειες του GDPR είναι πολλές και αφορούν πολλές πτυχές της δραστηριοποίησης μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού.  

 

Η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα του GDPRκαι σας καλούμε να επισκεφθείτε τις υπόλοιπες σελίδες του ιστοτόπου μας, όπου θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την εταιρεία μας. 

 

Παράλληλα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΛΧΟ ΑΕΒΕ προχωρά σε εκπαίδευση όλου του προσωπικού της σχετικά με τον GDPR, ενώ παρακολουθεί πολύ στενά όλες τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα.

 

Αν σας ενδιαφέρει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε επίσης να βρείτε γενικές πληροφορίες στους συνδέσμους εδώ και εδώ.